Rikke Lund – Københavns Universitet

16. december: Hvordan påvirker sociale relationer vores sundhed?

KU's Alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra sociale medier til sorte huller.

I dagens låge fortæller lektor Rikke Lund fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om sin forskning i sociale relationer og sundhed.

Sociale relationer - et vigtigt men svært studie

Alle mennesker indgår i sociale relationer i større eller mindre udstrækning. Mange fagdiscipliner har gennem tiderne naturligvis interesseret sig for betydningen af denne grundlæggende præmis i menneskers liv. Indenfor sundhedsvidenskaben, har man gennem de seneste 35 år forsøgt at forstå om og hvordan vores sociale relationer kan påvirke helbredet både i populationsbaserede studier og i studier af patientgrupper. Traditionelt har man indenfor sundhedsforskningen haft fokus på betydningen af adgang til støtte fra de sociale relationer eller for de mere kvantitative egenskaber ved netværket som f.eks. dets størrelse eller hyppigheden af kontakt. Men sociale relationer har mange funktioner, herunder også nogen af mere belastende karakter som f.eks. konflikter, krav og bekymringer. I min forskning har jeg haft hovedfokus på netop betydningen af belastninger fra de sociale relationer for en række helbredsudfald.

Hazard ratio for sammenhængen mellem konflikter med sociale relationer og 11 års dødelighed blandt midaldrende danskere. Journal of Epidemiology and Community Health 2014.

Måling af sociale relationer er i sig selv en udfordring og et utal af instrumenter er blevet udviklet. Efter alt at dømme er det ikke realistisk at udvikle det globale altfavnende måleinstrument, men når man alligevel forsøger, må det være på det bedst mulige grundlag. Derfor har en vigtig del af min forskning også beskæftiget sig med at udvikle og validere et måleinstrument til anvendelse i surveys blandt midaldrende danskere, Copenhagen Social Relations Questionnaire (CSRQ). I modsætning til mange tidligere instrumenter indeholder CSRQ mål for belastninger fra de sociale relationer som konflikter, krav og bekymringer fra udvalgte dele af det sociale netværk: partner, børn, øvrig familie, venner og naboer. Valideringen viser, at det er muligt at udvikle et forholdsvis kortfattet måleinstrument, der med god validitet og reliabilitet kan benyttes i den nævnte målgruppe.

Belastende sociale relationer kan være farlige

Baseret på CSRQ har vi i et stort populationsbaseret dansk studie undersøgt betydningen af belastende sociale relationer for hjerte-karsygelighed og dødelighed. Vi finder at belastninger i form af hyppige konflikter og store krav samt alvorlige bekymringer for de sociale relationer er associeret med større risiko for udvikling af hjerte-karsygdom og med højere dødelighed. Mere specifikt finder vi at især bekymringer for de nærmeste sociale relationer (partner og børn) øger risikoen for negative helbredsudfald og at konflikter med de sociale relationer generelt også øger risikoen. Noget overraskende finder vi at hyppige konflikter med naboerne ser ud til at være en særlig risikofaktor for øget dødelighed. Der er naturligvis faktorer der kan være med til at forklare disse sammenhænge, faktorer der både har indflydelse på oplevelsen af belastninger fra de sociale relationer og på risikoen for et negativt helbredsudfald. Disse faktorer omfatter bla. køn, alder, samlivsstatus, socioøkonomisk position, grad af depressive symptomer, tilstedeværelsen af kroniske sygdomme, samt adgangen til social støtte fra de sociale relationer. Alle disse faktorer er inkluderet i vores analyser.  

Effektiv forebyggelse af sygdom

I øjeblikket fokuserer vi i et andet stort populationsbaseret studie (Copenhagen Aging and Midlife Biobank) på sammenhængen mellem belastende sociale relationer og nogle mulige forklaringsveje til sammenhængen med de helbredsudfald, vi tidligere har undersøgt. Her undersøger vi om belastninger fra de sociale relationer er associeret med muskelstyrke målt på flere forskellige måder (håndgrebsstyrke og antal gange man kan rejse og sætte sig fra en stol på 30 sekunder) og med flere mål for lav grad af betændelsestilstand i kroppen (blodanalyser af generelle inflammationsmarkører).

Der er vores mål med denne forskning at opnå en bedre og mere nuanceret forståelse af hvordan menneskers sociale relationer kan påvirke helbredet, for på den måde at kunne medvirke til mere effektiv forebyggelse af sygdom.

Læs Mere

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2014 møde Søren Kaj Andersen, der blandt andet forsker i løndumping.