18. december: Åse Marie Hansen – Københavns Universitet

18. december: Kroppens reaktion på stress i arbejdet

KU's alumneforening har bedt forskere fra Københavns Universitet om at fortælle om et af deres aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra bakterier til nationale sikkerhedsstrategier.

I dagens låge fortæller professor Åse Marie Hansen fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet om et af sine forskningsprojekter.

Jeg arbejder med forskning i helbredskonsekvenser af stress ved hjælp af psyko-fysiologiske målinger. De psyko-fysiologiske målinger jeg har anvendt dækker fx forskellige stress-hormoner og andre biologiske mål i blod, spyt og urin, blodtryk og hjertefrekvens (variabilitet) og søvnforstyrrelser.

Psyko-fysiologisk forskning er central for at forstå, hvordan stressorer i arbejds- og privatlivet kommer ind "under huden", dvs. gennem hvilke fysiologiske mekanismer stressorer i arbejds- og privatlivet kan påvirke helbredet. Stressorer i arbejdslivet kan være lav indflydelse, høje krav, uoverensstemmelse mellem krav og belønning i form af anerkendelse etc., men det kan også være negative sociale relationer i arbejds- eller privatlivet og døgnrytme forstyrrelser såsom natarbejde.

Langtidskonsekvenser af negative sociale relationer

I de næste fire år vil jeg bl.a. arbejde med at belyse virkningsmekanismer og helbredskonsekvenser af stressorer i arbejdslivet specielt fokuseret omkring negative sociale relationer. Sammen med professor Annie Høgh, postdoc Anne-Louise Holten and gæsteforsker lektor Paul Conway, Psykologi, KU og seniorforsker Anne Helene Garde og professor Reiner Rugulies, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har jeg fået støtte fra Det Frie Forskningsråd for Kultur og kommunikation og ArbejdsMiljøForskningsFonden til et projekt omkring langtidskonsekvenser af negative sociale relationer på arbejdspladsen. Landtidskonsekvenser vil være sygefravær, jobskifte, arbejdsløshed og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

De mest ødelæggende former for negative sociale relationer på arbejdspladsen er mobning, chikane og negative handlinger. Nye tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at der er sket en stigning i forekomsten af mobning på arbejdspladserne siden 2005. Der er evidens for, at både mobning og negative handlinger i høj grad hænger sammen med psykologiske og fysiologiske stressreaktioner. Der mangler dog viden om langtidskonsekvenserne af at blive udsat for negative sociale relationer i forhold til sygefravær, jobskifte, arbejdsløshed og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der mangler også viden om, hvilke mekanismer (i forhold til social kapital og jobkarakteristika), der fremmer og hæmmer udviklingen af negative sociale relationer. Endelig mangler der viden om de individuelle og organisatoriske mekanismer (stress og ledelse), som bidrager til, at negative sociale relationer resulterer i sygefravær, jobskifte og arbejdsløshed.

Hvordan forebygger man?

Projektet er et prospektivt studie og vil anvende data, som er indsamlet i Mobning, Depression og Negativ Adfærds studiet, som er et kvantitativt kohortestudie indsamlet i tre runder med ca. 2 år mellemrum. MODENA studiet indsamlede data i 2011 fra to kohorter: Arbejdsrelateret mobning og chikane kohorten (AMC kohorten) (efterår 2006-2008) og PRISME kohorten (vinter 2007-2009).

Studiet vil bidrage med substantiel, ny viden på individ- og organisatorisk niveau om, hvilke mekanismer der medvirker til, at negative sociale relationer kan udvikle sig og føre til langtidssygefravær, jobskifte, arbejdsløshed samt tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Viden om disse mekanismer er central i indsatsen for at forebygge forekomsten og reducere effekten af negative sociale relationer, så medarbejdere trives, er produktive og fastholdes på arbejdsmarkedet. Projektet vil bidrage med ny viden, som kan pege på, hvor og hvordan organisationer kan sætte ind for at forebygge/reducere forekomsten af negative sociale relationer samt konsekvenserne heraf.

Mød også

I morgen kan du i KU's forskningsjulekalender 2013 møde Henrik Erdman Vigh, der blandt andet forsker i mobilitet og migration.