Kirsten Ketscher – Københavns Universitet

4. december: Personlige relationer i velfærdssamfundet

Alumneforeningen Kubulus har sat fokus på forskningen på KU og bedt en række forskere og en tidligere universitetshistoriker om at fortælle om aktuelle forskningsprojekter. Det er tilsammen blevet til de 24 låger i årets forskningsjulekalender, hvor du kan læse om alt fra naturmedicin til nanoscience.

I dagens låge fortæller professor Kirsten Ketscher om sin forskning i personlig relationer. 

Personlige relationer i vefærdssamfundet: Relationsret - en ny retsvidenskabelig optik? 

Velfærdssamfundet har gennem de seneste årtier betydet grundlæggende forandringer for personlige relationer. Dette har kun i ringe grad formået at slå igennem i den retlige regulering og praksis. Alt for længe er personlige relationer blevet set og forstået gennem ægteskabsrettens og familierettens begrænsede optik. Enhver voksen skal rubricere sin personlige status som: gift/ugift/fraskilt/enke/enkemand/partnerskab/ugift samlevende. Dette har ekskluderet den retlige betydning af andre former for relationer som et menneske danner gennem sit liv: arbejdskammerater, hjemmehjælpere, naboer, lærere, studiekammerater, papsøskende, læger etc. Ægteskabskontraktens samfundsmæssige betydning er tilmed under kraftig erosion.

Denne snævre retlige kategorisering fratager en person retten til at vælge og retligt beskytte relationer, der ligger uden for en meget snæver cirkel, defineret som en typisk familie: Far, mor og børn. Ældre personers relationer er retligt undereksponeret. De traditionelle retlige koncepter trænger til en opdatering. Dette er så småt ved at vise sig stykvis i reguleringer inden for typise velfærdsområder, hvor formuleringer som "pårørende" og "nærtstående" afløser de gængse familieretlige typologier. Projektets formål er gennem analyse af retskilder og retspraksis (Dansk/nordisk/europæisk, Menneskerettighedskonventionerne/
EU-lovgivning/domstolen) at analysere denne udvikling med det formål at konstruere en retlig platform for relationer i velfærdssamfundet.

Læs mere

Kirsten Ketscher er centerleder for WELMA. Du kan læse mere om forskningscenteret WELMA her, der oparbejder et retsvidenskabeligt grundlag for beskrivelsen af velfærdssamfundet i den fortløbende dansk-europæiske integrationsproces.