Oplægsholdere – Københavns Universitet

Alumni > Alumnernes Dag 2017 > Oplægsholdere

Oplægsholdere

Du kan på Alumnernes Dag møde spændende alumner samt en perlerække af KU-forskere (listen opdateres løbende):


Vincent F. Hendricks Professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet

Vincent F. Hendricks har modtaget af en række nationale og internationale priser for sin forskning herunder Videnskabsministeriets Eliteforskerpris, Roskilde Festivalens Eliteforskerpris og Rosenkjærprisen.

I årene 2005 — 2015 var han chefredaktør af Synthese, verdens største tidsskrift i filosofi.

Vincent F. Hendricks udgav i 2016 bøgerne INFOSTORMS og SPRÆNG BOBLEN.

Læs mere om Vincent Hendricks oplæg på Alumnernes Dag her.


Katherine Richardson Professor i biologisk oceanografi og leder af Sustainability Science Center ved Københavns Universitet

Katherine Richardson har sideløbende med forskningen været formand for både Regeringens Klimakommission og for styregruppen for den videnskabelige kongres Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions.

Senest er Katherine Richardson udnævnt som medlem af det 15 mand store panel, som FN’s Generalsekretær har nedsat til at udarbejde the Global Sustainability Development Report, der skal danne grundlag for drøftelser om status for opnåelse af Verdens Bæredygtighedsmålsætninger på FN’s Generalforsamling i 2019.

Læs mere om Katherine Richardsons oplæg på Alumnernes Dag her.


Lars Rebien Sørensen Tidl. CEO i Novo Nordisk og ny æresalumne ved Københavns Universitet i 2017

Lars Rebien Sørensen kom til Novo Nordisk i 1982 som nyuddannet forstkandidat fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, der nu er en del af Københavns Universitet.

Han ville egentlig have været skovrider, men ansættelsen i Novo Nordisk blev startskuddet til en lang og glorværdig karriere i en af landets største og mest omtalte virksomheder.

Ved Alumnernes Dag føjer Københavns Universitet ham til rækken af prominente alumner som Bodil Nyboe Andersen, Johannes Møllehave og Stine Bosse, der alle er blevet hædret for at have ydet en enestående indsats inden for deres faglige felt, og som har vist særlig engagement og loyalitet over for universitetet.

Læs mere om Lars Rebien Sørensens udnævnelse til æresalumne her.


Lene Hansen Professor i international politik ved Institut for Statskundskab

Lene Hansen har en omfattende publiceringsliste på prestigefulde internationale forlag og tidsskrifter bag sig, hvilket har gjort hende til en højt respekteret og anerkendt forsker i feltet verden over. Hun modtog i 2011 EliteForsk-prisen for sit videnskabelige arbejde.

Lene Hansen leder fra 2014 til 2017 et større forskningsprojekt om billeders betydning for sikkerhedspolitik med titlen "Images and International Security". Her ser hun bl.a. på den betydning, billeder har fået for sikkerhedspolitikken eksempelvis Muhammed-sagen, og det visuelles evne til at påvirke den sikkerhedspolitiske dagsorden.

Læs mere om Lene Hansens oplæg på Alumnernes Dag her.


Finn Cilius Nielsen Professor i klinisk molekylærbiologi på Institut for Klinisk Medicin og på Center for Genomic Medicine (Rigshospitalet)

Finn Cilius Nielsen er uddannet cand.med. fra Københavns Universitet i 1986 og sidenhen dr.med. Han var i 2010 med til at starte Center for Genomic Medicine på Rigshopitalet. Afdelingen er i øjeblikket en af de største udbydere af genomisk analyse i Danmark med fokus på præcisionsmedicin og kræftdiagnostik.

Finn Cilius Nielsen er tidligere leder af Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og i øjeblikket bestyrelsesmedlem af Alfred Benzon Fonden.

På Alumnernes Dag 2017 holder Finn Cilius Nielsen oplæg om personlig medicin.


Mads Nielsen Professor og institutleder på Datalogisk Institut

Mads Nielsen er institutleder på Datalogisk Institut, hvor han også har været ansat som leder af Image sektionen. Her har han forsket i forskellige aspekter af medicinsk billedanalyse til diagnosticering af sygdomme, bl.a. for at kunne afdække brystkræft på et tidligt stadium.

Tidligere har Mads Nielsen været tilknyttet IT-Universitetet, som han var en af pionererne bag, og sideløbende med sin forskning har han opbygget den forskningsbaserede start-up-virksomhed BiomediQ, som leverer specialistydelser til sundhedssektoren.

Læs mere om Mads Nielsens oplæg på Alumnernes Dag her.


Anna Vind Professor MSO på Det Teologiske Fakultet

Anna Vind er professor MSO på Afdeling for kirkehistorie på Det Teologiske Fakultet.

Hun er uddannet cand.theol i 1996 og skrev i 2001 ph.d.-afhandling om Luther. Fra 2010-2013 var hun leder af forskningsprojektet "In-visibilis. Visibility and Transcendence in Religion."

Anna Vind er tovholder for Det Teologiske Fakultets aktiviteter i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017.

På Alumnernes Dag 2017 holder Anna Wind oplæg om Luther.


Poul Villaume Professor på Saxo-Instituttet (historie)

Poul Villaume er professor, dr.phil. i samtidshistorie ved Saxo-Instituttet.

Han studerede statskundskab ved Aarhus Universitet og historie ved Københavns Universitet, hvor han sidenhen har forsket i blandt andet den kolde krigs historie.

Poul Villaume er medlem af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie, og han har modtaget den samtidshistoriske Sven Henningsen-Pris. Han er forfatter, medforfatter eller medredaktør til omkring 30 bøger om dansk og international samtidshistorie og er desuden en flittig deltager i den offentlige debat om især udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Læs mere om Poul Willaumes oplæg på Alumnernes Dag her.


Jens Elo Rytter Professor på Det Juridiske Fakultet

Jens Elo Rytter er professor på Centre for international law, Conflict and Crisis på Det Juridiske Fakultet. Her forsker han blandt andet i forfatningsret, menneskerettigheder, pressefrihed og international ret.

Han er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet og udgav i 2016 bogen Individets grundlæggende rettigheder.

Jens Elo Rytte er medlem af European Group of Public Law  og tidligere medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder.

Jens Elo Rytter deltager i paneldebatten: Fælles værdier og sammenhængskraft - før og nu.


Naja Hulvej Rod Professor MSO ved Institut for Folkesundhedsvidenskab

Naja Hulvej Rod er involveret i flere forskningsprojekter i forbindelse med stressproblematikken eksempelvis: Kortlægning af psykisk og fysisk helbred blandt personer med stress og søvnproblemer, Stress og hjertesygdom, Stress og cancer.

Hun er centerleder på Københavns Stressforskningscenter og har en ph.d. i epidemiologi fra University of California, UCLA.

Derudover underviser og vejleder Naja Hulvej Rod studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab.

Naja Hulvej Rod deltager i paneldebatten: Hverdagslivet under forandring


Anne Mette Thorhauge Lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Anne Mette Thorhauge er lektor ved institut for medier, erkendelse og formidling, hvor hun er tilknyttet uddannelsen i kommunikation og it. Hendes forskningsinteresser omfatter medier i hverdagslivet i bredeste forstand, herunder computerspil som samværsform og konfliktemne i moderne familier, og smartphones som redskab til socialisering og balancering af hverdagslivets forpligtelser og relationer.

Anne Mette Thorhauge har endvidere været tilknyttet Medierådet for børn og unge gennem 10 år, først som medlem af rådet og rådets vurderingsudvalg siden som formand.

Anne Mette Thorhauge deltager i paneldebatten: Hverdagslivet under forandring


Nils Holtug Professor MSO på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling og leder af Centre for Advanced Migration Studies (AMIS)

Nils Holtug arbejder med at undersøge sammenhængen mellem menneskers værdier og samfundets sammenhængskraft. Hans forskning og formidling spiller en vigtig rolle som baggrund for integrationspolitiske initiativer i Danmark og under den seneste flygtningekrise bidrog Nils Holtug med debatindlæg, kronikker, interviews mm. i landsdækkende medier.

Nils Holtug gennemførte sammen med Københavns Kommune og det daværende Integrationsministerium i 2009 et større forskningsprojekt under overskriften ’Social sammenhængskraft og etnisk diversitet’.

Nils Holtug deltager i paneldebatten: Fælles værdier og sammenhængskraft - før og nu.


Peter Thisted Dinesen Professor MSO og viceinstitutleder på Institut for Statskundskab

Peter Thisted Dinesens forskning handler primært om, hvad der former folks sociale og politiske holdninger og adfærd.

Hans hovedfokus har været på årsager til generaliseret social tillid - dvs. tilliden til mennesker, som vi ikke kender.

I de senere år har han fokuseret på andre holdninger og andre typer af adfærd herunder holdninger til indvandring, politisk deltagelse og holdninger til omfordeling.

Peter Thisted Dinesen deltager i paneldebatten: Fælles værdier og sammenhængskraft - før og nu.


Per Michael Jespersen KU-alumne og redaktionschef på Politiken

Per Michael Jespersen er redaktionschef og står for at udvikle skoler, kurser, projekter, konferencer mv., der kan gøre Politiken til mere end en avis. Han skriver også ledere, klummer og interview.

På eksamensbeviset står der cand.scient.pol. (1992) med bifag i sociologi (1985) og suppleringsuddannelse i retorik (1989) - det hele fra Københavns Universitet.

Siden 1998 har han i femten år stået i spidsen for debatstoffet og debatsektionerne i Politiken. Fra 2005 til 2009 var han chefredaktør på Ugebrevet A4.

Per Michael Jespersen deltager i paneldebatten: Fælles værdier og sammenhængskraft - før og nu.


Bente Halkier Professor ved Sociologisk Institut

Bente Halkiers forskning dækker bl.a. forbrugssociologi, videnssociologi, mediesociologi og kultursociologi.

Hun er ph.d.-programleder på instituttet og underviser på kurser som "Advanced Knowledge, Organisation and Politics" , og "Forbrugssociologi".

Bente Halkier er uddannet fra Århus Universitet, har været professor på RUC og står blandt andet bag undersøgelser af oplysningskampagner for sundere mad og bedre miljø.

Bente Halkier deltager i paneldebatten: Hverdagslivet under forandring


Sara Sommer Arkitekt på Søndre Campus, Københavns Universitet

Sara Sommer er uddannet fra Århus Arkitektskole i 2007 indenfor Bæredygtig Arkitektur, og har været ansat på Søndre Campus siden 2014. Her arbejder hun med indretning og ombygning som del af et team i Bygningsdriftens enhed Areal- og bygningsanvendelse.

Sara har bl.a. været arkitekt på IVA´s indretning i KUA3 samt indretning af KUA3´s fællesarealer. Kvalitet i lærings- og arbejdsmiljø ligger hendes hjerte nært, og er et tema hun og kollegaerne løbende udvikler på gennem brugerworkshops og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Sara Sommer står for for en rundvisning på Søndre Campus på Alumnernes Dag 2017


Jacob Graff Nielsen Dekan på Det Juridiske Fakultet

Jacob Graff Nielsen er dekan på Det Juridiske Fakultet og dermed ansvarlig for for ledelse og udvikling af af fakultetet, der har omkring 4.500 studerende.

Jacob Graff Nielsen har siden erhvervelsen af sin ph.d. grad i 2003 for afhandlingen "Legalitetskravet ved beskatning" været ansat ved Det Juridiske Fakultet, som amanuensis, adjunkt, lektor, docent og fra 2011 som professor i skatteret.

Jacob Graff Nielsen står for for en rundvisning på Søndre Campus på Alumnernes Dag 2017